THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 46

Hôm nay: 240

Hôm qua: 1,332

Tất cả: 1,081,200

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Loại văn bản Trích yếu
21 Luật Dân quân tự vệ Luật

Luật số 48/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội
22 Đề cương giới thiệu Luật Chứng khoán Thông báo

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 13/08/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
23 Luật Chứng khoán Luật

Luật số 54/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 26/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội
24 Đề cương giới thiệu Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Thông báo

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
25 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Luật

Luật số 49/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội
26 Đề cương giới thiệu Bộ Luật lao động 2019 Thông báo

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
27 Bộ Luật lao động 2019 Luật

Bộ Luật số 45/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội
28 Về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định

Thực hiện Công văn số 3255/UBND-TH,ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng văn bản QPPL quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc

 • Ngày ban hành: 08/05/2020
 • Ngày có hiệu lực: 08/05/2020
 • Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
29 Luật Tố cáo năm 2018 Luật

Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018

 • Ngày ban hành: 06/12/2018
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội
30 Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT, ngày 9/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

 • Ngày ban hành: 09/10/2017
 • Cơ quan ban hành: Các bộ, cơ quan ngang bộ
31 Thông tư số 01/2017/UBDT, ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc Thông tư

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 (CHƯƠNG TRÌNH 135) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 • Ngày ban hành: 10/05/2017
 • Cơ quan ban hành: Các bộ, cơ quan ngang bộ
32 Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 • Ngày ban hành: 28/04/2017
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
33 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ Nghị định

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 • Ngày ban hành: 02/12/2016
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
34 Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định

VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 • Ngày ban hành: 03/11/2016
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
35 Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định

PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

 • Ngày ban hành: 31/10/2016
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
36 Thông tư số 03/2015/TT-UBDT, ngày 15/12/2015 của Ủy ban Dân tộc Thông tư

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC DÂN TỘC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN CÔNG TÁC DÂN TỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 • Ngày ban hành: 15/12/2015
 • Cơ quan ban hành: Các bộ, cơ quan ngang bộ
37 Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định

PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SAU NĂM 2015

 • Ngày ban hành: 09/10/2015
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
38 CT 28/CT-TTg, ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị

về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc

 • Ngày ban hành: 09/10/2014
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
39 QĐ 456/QĐ-UBDT,ngày 07/11/2014 của Ủy Ban Dân tộc Quyết định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc

 • Ngày ban hành: 11/07/2014
 • Cơ quan ban hành: Các bộ, cơ quan ngang bộ
40 Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD, ngày 18/11/2013 Thông tư liên tịch

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU, CÁC THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

 • Ngày ban hành: 18/11/2013
 • Cơ quan ban hành: Các bộ, cơ quan ngang bộ