Về việc giao quyền quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Bến phà Sêrêpốk)

Cập nhật lúc: 11:05 26/11/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%20giao%20quyen%20quan%20ly%20bao%20ton%20va%20phat%20huy%20gia%20tri%20Di%20tich%20QG%20dac%20biet%20Di%20tich%20lich%20su%20Duong%20Truong%20Son%20%20(Ben%20Pha%20Serepok)%2017_11_21.pdf Tải về
Về việc giao quyền quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Bến phà Sêrêpốk)