Triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021 – 2030

Cập nhật lúc: 13:35 09/12/2021

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công bảo đảm chất lượng, tiến độ; bố trí và sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, cơ quan nhà nước với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; giữa Đoàn thanh niên tỉnh và các tổ chức thanh niên bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên của địa phương.

Đoàn viên thanh niên
Cán bộ Đoàn các đơn vị tham quan mô hình phát triển kinh tế của thanh niên huyện Cư M'gar (ảnh minh họa).

Cụ thể, các đơn vị bảo đảm thực hiện 6 mục tiêu gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Dự kiến, chương trình sẽ được sơ kết vào tháng 6/2025 và tổng kết vào tháng 8/2030.