Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Cập nhật lúc: 13:32 28/06/2022

i hội nghị, các đại biểu được các giảng viên của Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về kiểm soát TTHC; Công bố, công khai TTHC; Rà soát, đánh giá TTHC; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đoàn Ngọc Thượng phát biểu khai mạc.
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đoàn Ngọc Thượng phát biểu khai mạc.

Những thông tin, kiến thức được trang bị tại hội nghị góp phần nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ công chức đầu mối của các huyện, thị, thành phố trong thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Trên cơ sở đó đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC ở địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành, thống nhất về mặt nhận thức, hiểu rõ về cách thức thực hiện các TTHC, qua đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm giải quyết TTHC của công chức thông qua hoạt động kiểm soát TTHC.

Trong những năm qua, các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực; việc kiểm soát TTHC được quan tâm chú trọng cả về số lượng và chất lượng; nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác này trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh được nâng lên, góp phần nâng chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh từ vị trí 45/63 năm 2020 lên vị trí 36/63 năm 2021.