PHÂN ĐỊNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2025

Cập nhật lúc: 09:51 15/06/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 861_signed.pdf Tải về

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Cả nước có 3.434 xã/51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III), trong đó: tỉnh Đắk Lắk có 130 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể:

(Ảnh minh họa)

- Xã khu vực I: 69 xã;

- Xã khu vực II: 7 xã;

- Xã khu vực III: 54 xã.

Như vậy, so với giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khu vực I tăng 17 xã, khu vực II giảm 75 xã và khu vực III tăng 04 xã.

Theo quy định tại Điều 3, Quyết định 861/QĐ-TTg các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.

Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ thay thế các Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính an sinh xã hội đã ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Quyết định kèm theo)

Tin, ảnh: Phòng Chính sách Dân tộc.

T/h: Lê Minh Sơn