Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc tiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Cập nhật lúc: 08:00 24/05/2022

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc tiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới