Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030

Cập nhật lúc: 09:04 08/06/2021

Triển khai Chương trình phối hợp công tác số 45/CTrPH-UBDT-LMHTXVN ngày 22/01/2021 giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ngày 04/6/2021, Ban Dân tộc và Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk đã ký kết Chương trình phối hợp công tác số 359/CTrPH-BDT-LMHTX.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và Liên minh HTX tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác

Nội dung trọng tâm của Chương trình phối hợp là: Công tác tham mưu, xây dựng và đề xuất các Chương trình, Kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến tới đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và tổ hợp tác; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về công tác dân tộc, về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, tham gia mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; giới thiệu, tư vấn các mô hình kinh tế tập thể phát triển hiệu quả, phù hợp với điều kiện và năng lực theo từng địa bàn vùng dân tộc thiểu số; tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân tộc và trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Hướng dẫn thành lập hợp tác xã phù hợp với nội lực của Hợp tác xã và điều kiện địa phương. Thu hút nguồn lực quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ, thành viên hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phối hợp triển khai, thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ, dự án, đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thông qua Chương trình phối hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thực hiện các chương trình, chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, từng bước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế vùng dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo nhanh, bền vững./.

Tin, ảnh: Minh Quý, phòng Chính sách dân tộc

T/h: Lê Minh Sơn