Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Krông Bông và Lắk năm 2018

Cập nhật lúc: 10:41 04/12/2018

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020” theo Kế hoạch số 4594/UBND-KGVX ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh, từ các ngày 10/10/2018 đến ngày 26/10/2018, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Krông Bông và Lắk. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của gần 1500 học viên là Trưởng, phó thôn buôn; Đại diện Ban công tác Mặt trận, các hội, đoàn thể của thôn, buôn, cộng tác viên dân số; Già làng; Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Thanh niên, và phụ nữ người dân tộc thiểu số.

     

Đ/c Y Ring A Drơng - Trưởng ban Dân tộc tỉnh triển khai các chuyên đề

của Hội nghị tại xã Đắk Nuê, huyện Lắk

Trong thời gian 1 ngày làm việc với mỗi Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã khái quát một số chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, từ đó trao đổi, tiếp thu những kiến nghị, phản ánh của người dân về việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua. Đồng thời, thông qua Hội nghị lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cũng đã truyền đạt các nội dung chính của Đề án để người dân nhận thức được những hệ lụy, tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến về các thôn, buôn nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Lê Ngọc Vinh - Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh phổ biến các nội dung

của Hội nghị tại xã Krông Nô, huyện Lắk

Trong năm 2018, Ban Dân tộc đã tổ chức 8 Hội nghị trên địa bàn 8 xã vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại 02 huyện Krông Bông và Lắk. Theo kế hoạch, trong thời gian tới Ban Dân tộc sẽ tiếp tục tổ chức 02 Hội nghị tại các trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Duy Tùng