Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 16:37 15/12/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • D%E1%BB%B0%20TH%E1%BA%A2O%20Q%C4%90%20CH%E1%BB%A8C%20N%C4%82NG%2C%20NHI%E1%BB%86M%20V%E1%BB%A4%20C%E1%BB%A6A%20BAN%20D%C3%82N%20T%E1%BB%98C.docx Tải về
  • l%E1%BA%A5y%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn%20g%C3%B3p%20%C3%BD%20d%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Quy%20ph%E1%BA%A1m%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20t%E1%BB%89nh.docx Tải về

Thực hiện Công văn số11510/UBND-TH ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc.

Ban Dân tộc đã xây dựng dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk (Có dự thảo Quyết định kèm theo).

Để đảm bảo chất lượng cho công tác tham mưu và thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban Dân tộc đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn bản góp ý gửi về Ban Dân tộc trước ngày 23/12/2021 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: sytt@dantoc.daklak.gov.vn).

                                                                                          

                                                                                             VĂN PHÒNG BAN