Nhiều chỉ tiêu về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số chưa đạt so với Nghị quyết 52 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật lúc: 13:29 09/11/2022

Theo báo cáo của Ban Dân tộc, toàn tỉnh hiện có 667.304 người là DTTS, chiếm 35,69% dân số toàn tỉnh. Giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh có 130 xã thuộc vùng DTTS và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III và 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS miền núi.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh.
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.

Giai đoạn 2016 – 2020, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 52 đã tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào DTTS, góp phần làm thay đổi mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong đó, kết quả một số chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết như: tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi là 21,5 ‰; 82,4% trẻ em DTTS trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; 1,5% sinh viên DTTS được đào tạo sau đại học; 70,5% người DTTS trong độ tuổi lao động được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng lao động, kỹ năng tìm việc làm, làm việc…