Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Cập nhật lúc: 13:45 09/10/2023

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ120_signed.pdf Tải về

Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

T/h Phòng Chính sách Dân tộc