Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Cập nhật lúc: 10:12 15/03/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • 4_2%20D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20Ngh%E1%BB%8B%20Quy%E1%BA%BFt%20quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20nguy%C3%AAn%20t%E1%BA%AFc%2C%20ti%C3%AAu%20ch%C3%AD%2C%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%A9c%20ph%C3%A2n%20b%E1%BB%95%20v%E1%BB%91n%20CT%201719.docx Tải về
  • 4_3%20D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20T%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%91%E1%BB%81%20ngh%E1%BB%8B%20th%C3%B4ng%20qua%20Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt.docx Tải về

Thực hiện Công văn số 98/HĐND-VP ngày 03/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết; Thông báo số 38/TB-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Dân tộc đã xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh (có dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình kèm theo).

Để đảm bảo chất lượng cho công tác tham mưu và thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban Dân tộc đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm, tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn bản góp ý gửi về Ban Dân tộc trước ngày 16/4/2022; đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: phongcsdtdaklak@gmail.com hoặc tung.hoangduy@gmail.com để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

Rất mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân./.

Phòng Chính sách Dân tộc