Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024

Cập nhật lúc: 10:24 03/02/2024

Mục đích Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 nhằm tổng kết đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024. Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí hành động, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn 2019-2024, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 120 nàm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904 - 22/11/2024) và các sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước, của tỉnh.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019. Ảnh minh họa
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019. Ảnh minh họa

Chủ đề đại hội là “nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Thời gian tổ chức đại hội cấp huyện trong 1 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2024. Riêng huyện Krông Năng và huyện Buôn Đôn được chọn tổ chức Đại hội điểm hoàn thành trong tháng 4/2024. Đại hội cấp tỉnh tổ chức trong 2 ngày, dự kiến vào trung tuần tháng 11/2024. Địa điểm tổ chức Đại hội do Ban Chỉ đạo cùng cấp quyết định.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ đối với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện bảo đảm theo yêu cầu nội dung, thời gian quy định.

T/h Phòng Chính sách Dân tộc