Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 08:44 19/01/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • KH%20%20tuyen%20truyen%20Covid%20trong%20trang%20thai%20binh%20thuong%20moi%20gui%20Ban%20Tuyen%20giao%20Tinh%20uy.pdf Tải về
Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh