Đã giải ngân hơn 101 tỉ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Cập nhật lúc: 08:56 04/07/2023

Toàn tỉnh hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 35,7% dân số, phân bố ở 184 xã, phường, thị trấn.

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 130 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III, 5 xã khu vực II, 71 xã khu vực I; 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Sau khi chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên thôn, buôn theo các nghị quyết của HĐND tỉnh, dự kiến toàn tỉnh còn 472 thôn, 2 buôn đặc biệt khó khăn.

A
Các đại biểu dự hội nghị

Những năm gần đây, đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và ngày càng cải thiện. Đến cuối năm 2022, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 10,49%; tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn 23,08%.

Năm 2023, dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Đắk Lắk được phân bổ hơn 472 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 430 tỉ đồng; trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số vốn đã thực hiện và giải ngân hơn 101 tỉ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, hiện tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; 15/15 Ban Chỉ đạo cấp huyện; 130 Ban quản lý xã. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc triển khai, thực hiện Chương trình.

A
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Triển khai Dự án đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, 6 tháng qua Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 8 hội nghị tập huấn tại 8 huyện, với 1.011 học viên; cấp 1.011 tờ rơi tuyên truyền; tổ chức thực hiện Mô hình điểm “Khu dân cư phòng, chống tội phạm ma túy” trên địa bàn xã Ea Wy (huyện Ea H’leo)…

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống, sản xuất tại vùng đồng bào DTTS; tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm ổn định vùng đồng bào DTTS.

Chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS.

Tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần người có uy tín trong đồng bào DTTS, hộ đồng bào DTTS gặp thiên tai; tổ chức đưa Đoàn đại biểu người có uy tín tham dự Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc.

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những hạn chế yếu kém, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc…

nguồn// báo đắk lắk