Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

Cập nhật lúc: 09:09 06/03/2018

xem và tải danh sách chi tiết tại đây

(cema.gov.vn)