THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 31

Hôm nay: 1,092

Hôm qua: 1,627

Tất cả: 790,365

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ban Dân tộc

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ban Dân tộc

Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2021

Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2021

Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 08/6/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk

Kế hoạch triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 08/6/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk

Kế hoạch triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 08/6/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk năm 2021

Kế hoạch triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 08/6/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk năm 2021

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính của Ban Dân tộc năm 2021

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính của Ban Dân tộc năm 2021

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban Dân tộc tỉnh năm 2021

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của ban Dân tộc tỉnh năm 2021